ردیفنام كاربريمبلغ ( تومان )
1ae0000254000
2behrouz5203000
3pourya19962000
4001mohammad2000
5reza_fakh1000
6pooryadvb1000
7wiand2000
باکس کلیکی پارسایانباکس کلیکی پارسایانباکس کلیکی پارسایانباکس کلیکی پارسایانباکس کلیکی پارسایان
 • درآمدی تا 0 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 60 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 40 تومان برای هر کلیک زیرمج.
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • ارتقاء عضویت دلخواه
 • درآمدزایی مختلف
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • و...


 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • انتخاب ساعت دلخواه نمایش تبلیغات
 • تبلیغ با هر مبلغی
 • و...

تبلیغات هزینه نیست؛ سرمایه گذاریست!تعرفه ها در عضویت های مختلف0
ارزش هر کلیک10 تومان40 تومان50 تومان60 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره10 تومان11 تومان20 تومان40 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه مستقیم4 تومان5.5 تومان7 تومان10 تومان
حداکثر زیرمجموعه مستقیم120300400600
حداکثر زیرمجموعه اجاره ای90030001000010000
وقفه زمان اجاره7665
وقفه زمان برداشت9887
قیمت زیرمجموعه مستقیم4000 تومان4000 تومان4500 تومان4500 تومان
قیمت زیرمجموعه اجاره ای250 تومان275 تومان400 تومان1000 تومان
قیمت تعویض زیرمجموعه80 تومان80 تومان80 تومان80 تومان
سقف ارسال پیام خصوصی روزانه10300300300
قیمت ( یک ماه )رایگان65000  تومان190000  تومان220000  تومان